Overmacht & Aansprakelijkheid 

 

Overmacht

  • Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buiten af komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CreErenS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CreErenS niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
  • CreErenS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die verdere nakoming verhindert, intreedt nadat CreErenS zijn verbintenis had moeten nakomen. 
  • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  • Voor zoveel CreErenS ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit deze overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CreErenS gerechtigd om het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument/klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Aansprakelijkheid

  • Indien de door CreErenS geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van CreErenS jegens de consument/klant beperkt tot hetgeen in onder deze voorwaarden onder ‘Garanties’ is geregeld.
  • Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van CreErenS beperkt tot herstel of vervanging van het product. dan wel terugbetaling van de koopprijs.
  • Onverminderd het bovenstaande is CreErenS niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument/klant.
  • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CreErenS.

Indien u vragen heeft over onze overmacht en aansprakelijkheidsregeling kunt u dit melden via onze contactpagina.

Contact
CreErenS
Vuurdoornstraat 9
6101MB Echt
Telefoon: 0615503921
info@creerens.nl

© Copyright CreErenS 2015-2022
Alle rechten voorbehouden.